* ვრცელდება იურიდიულ პირებზე, ინდ. მეწარმეებზე, ნოტარიუსებზე და სხვა ისეთ ორგანიზაციულ წარმონაქმნებზე, რომლებიც არ წარმოადგენენ იურიდიულ პირს.