• კონსოლიდაციის თარიღი
  • დოკუმენტის დასახელება
  • ძალაში შესვლის თარიღი
  • დოკუმენტის დასახელება
  • გამოქვეყნების თარიღი
* ვრცელდება იურიდიულ პირებზე, ინდ. მეწარმეებზე, ნოტარიუსებზე და სხვა ისეთ ორგანიზაციულ წარმონაქმნებზე, რომლებიც არ წარმოადგენენ იურიდიულ პირს.